ALGEMENE VOORWAARDEN - VCT NEDERLAND BV

 

 

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2018

VCT Nederland BV, KvK nummer 62387529

statutair gevestigd te Venlo, aan de Groethofstraat 101

 

Artikel 1 - algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen VCT Nederland BV, (hierna te noemen VCT) en Koper.

2. Onder Koper wordt in deze voorwaarden verstaan, een ieder die met VCT een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie VCT een levering, dienst of andere prestatie verricht.

3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken kunnen uitsluitend schriftelijk overeengekomen worden.

4. Deze voorwaarden sluiten (de toepasselijkheid van) eventuele inkoopvoorwaarden van de Koper volledig uit.

 

Artikel 2 - aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1. Alle offertes en aanbiedingen van VCT zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.

2. Bij het uitbrengen van offertes wordt uitgegaan van de juistheid van de gegevens die Koper verstrekt en van de omstandigheid dat Koper tijdig en de juiste en volledige bescheiden en inlichtingen verstrekt die voor de bestelling of opdracht van belang zijn.

3. Afbeeldingen, tekeningen, opgave van capaciteiten en verdere omschrijvingen in door VCT verstrekt beeld-en/of schriftelijk materiaal zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet strikt bindend. Bij levering zijn kleine afwijkingen toelaatbaar.

4. Een overeenkomst komt slechts tot stand en bindt VCT slechts, indien en voor zover een bestelling of een opdracht van de Koper schriftelijk door VCT aan de Koper is bevestigd of door VCT feitelijk uitvoering wordt gegeven aan een bestelling of een opdracht.

5. VCT heeft het recht om bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren na vooruitbetaling.

 

Artikel 3 - levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschieden alle leveringen voor rekening en risico van de Koper.

2. De opgegeven leveringstermijn is geen fatale termijn, maar geldt slechts bij benadering en zal zoveel mogelijk in acht worden genomen. Door het enkel overschrijden van de leveringstermijn komt VCT niet in verzuim te verkeren, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.

3. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft Koper nimmer recht op een schadevergoeding.

4. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van VCT, hebben zowel koper als VCT het recht de overeenkomst te ontbinden. Dit recht op ontbinding ontstaat eerst zodra de afgesproken termijn met meer dan drie maanden is overschreden.

5. Het motorvoertuig is voor risico van VCT in de periode tussen de aanbetaling en het ondertekenen van deze overeenkomst tezamen met de eindbetaling. Het motorvoertuig is voor risico van de Koper vanaf het moment dat de definitieve koopovereenkomst is getekend.

6. De overdracht en de aflevering van het motorvoertuig door VCT aan Koper geschiedt door afgifte van het motorvoertuig aan Koper.

7. De afgifte van het motorvoertuig bij Koper dient te geschieden op de door VCT aan te wijzen plaats. In principe vindt de afgifte plaats in de stad waar VCT gevestigd is namelijk: Venlo. VCT en Koper kunnen in onderling overleg echter bepalen om een andere afgifteplaats aan te wijzen. De meerkosten komen voor rekening van Koper.

8. De afgifte van het motorvoertuig geschiedt pas wanneer VCT het volledige aankoopbedrag van Koper heeft ontvangen.

 

Artikel 4 - prijzen

1. Tenzij anders is bepaald zijn alle prijzen in euro’s, inclusief BTW en inclusief eventueel verschuldigde importbelastingen, invoerrechten en BPM.

2. VCT behoudt zich het recht voor om wijzigingen in fabrieks-en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de overeengekomen prijs door te berekenen. Koper heeft bij een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, welke ontbinding schriftelijk dient plaats te vinden binnen zeven dagen na kennisgeving van de prijswijziging.

 

Artikel 5 - betaling

1. De Koper is verplicht om op de afgesproken datum de koopprijs te voldoen aan VCT. Uitsluitend girale of contante betaling wordt geaccepteerd. Na mondelinge of schriftelijke overeenstemming, dient Koper aan VCT een aanbetaling van minimaal 25% van de totale koopprijs te voldoen.

2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Koper, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling vereist is in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen direct en volledig opeisbaar.

3. Koper is vanaf het moment van verzuim vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan 1,5% per maand.

4. Indien VCT door het verzuim van de Koper genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van € 500,00.

5. Koper is niet gerechtigd om verrekening of opschorting, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen die VCT krachtens de tussen haar en Koper bestaande overeenkomst in rekening brengt.

 

Artikel 6 - verlengd eigendomsvoorbehoud & recht van reclame

1. VCT blijft eigenaar van de aan Koper geleverde zaken, totdat de overeengekomen prijs voor deze zaak en de daarbij ten behoeve van de Koper verrichte en te verrichten werkzaamheden volledig zijn voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit over de verschuldigde rente en kosten.

2. VCT blijft eigenaar van de in het vorige lid genoemde zaken totdat Koper aan ALLE huidige en toekomstige verplichtingen uit hoofde van deze en andere overeenkomsten met VCT heeft voldaan.

3. De Koper verbindt zich met betrekking tot de in lid 1 genoemde zaken geen beschikkingsdaden te verrichten, zoals verpanding of anderszins deze zaken te bezwaren of aan derden af te staan, behoudens voor zover de Koper op dat moment aan al zijn verplichtingen jegens VCT heeft voldaan.

4. Zolang de zaken niet in eigendom van koper zijn overgegaan, is deze verplicht de zaken tegen alle risico’s te verzekeren en op eerste verzoek de daarvan blijk gevende documenten aan VCT te tonen.

5. VCT behoudt zich het recht van reclame voor. Indien enige factuur onbetaald is gebleven heeft VCT het recht de zaak c.q. de zaken door een tot de Koper gerichte schriftelijke verklaring terug te vorderen. De koop wordt door de verklaring ontbonden. Voor partijen ontstaat jegens elkaar een ongedaanmakingsverplichting.

 

Artikel 7 – conformiteit

1. VCT verbindt zich ertoe dat het motorvoertuig dat zij verkoopt en levert, beantwoordt aan deze overeenkomst en daarmee voldoet aan de wettelijke conformiteitseisen, met dien verstande dat Koper zich niet mag beroepen op non-conformiteit voor zover de wet haar dat beroep ontzegt.

2. Eventuele klachten zal Koper binnen 14 dagen na ontdekking aan Verkoper schriftelijk kenbaar dienen te maken.

3. De betalingsverplichting wordt ten gevolge van een dergelijke klacht niet opgeschort.

4. In geval van een telefonische melding dient Koper de klacht onverwijld schriftelijk te bevestigen aan VCT.

5. Indien de in het tweede lid van dit artikel vermelde termijn wordt overschreden, kan Koper er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoord.

 

Artikel 8 - garantie

1. Het motorvoertuig wordt gezien de aard en leeftijd (oldtimer van 40 jaar of ouder), verkocht zonder garantie en in de staat waarin het zich bevindt. Koper is zich ervan bewust dat oude(re) motorvoertuigen een verzamelobject zijn, waarvan de economische en technische levensduur ruimschoots is verstreken. De waarde van een dergelijk voertuig wordt derhalve hoofdzakelijk bepaald door de historische waarde. Een kostbare auto betekent niet – automatisch – dat de technische staat goed is.

2. Koper heeft de mogelijkheid om het voertuig te testen, te controleren en uitvoerig te inspecteren, onder andere doch niet uitsluitend door gebruik te maken van de brug van VCT.

3. Koper verklaart zich akkoord met de koop en is zich bewust van eventuele mogelijke gebreken die kunnen ontstaan na verloop van (enige) tijd, welke niet voor rekening van VCT kunnen komen, zoals onder andere, doch niet uitsluitend, onvolkomenheden in de afwerking en beschadigingen die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid, of verkleuring als gevolg van tijdelijke of blijvende milieu-invloeden of andere invloeden, in welke vorm dan ook.

4. De koper is verplicht onderzoek te doen omtrent de staat van het motorvoertuig alsmede naar de voorschriften en eisen van het periodiek onderhoud die van toepassing zijn op het betreffende model.

5. Gebreken als gevolg van vandalisme, misbruik of ondeugdelijk gebruik van de auto vallen niet onder de verantwoordelijkheid van VCT.

 

Artikel 9 - aansprakelijkheid

1. VCT is niet aansprakelijk voor de door Koper geleden schade, behoudens en voor zover de Koper kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van VCT.

2. VCTaanvaardt in ieder geval geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door of aan zaken en diensten en de daarmee samenhangende werkzaamheden, die afkomstig zijn van derden. Indien mogelijk zal VCT haar rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de desbetreffende derde overdragen aan Koper.

3. VCT is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of stagnatieschade, of andere gevolgschade van Koper.

4. De aansprakelijkheid van VCT is beperkt tot de schade die te beschouwen is als een onmiddellijk en duidelijk gevolg van de niet-nakoming of gebrekkige nakoming.

5. VCT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade

6. De conclusies van Koper, op basis van de overeenkomst, zijn onderhevig aan interpretatie en deze conclusies kunnen afwijken van andermans interpretatie. VCT is hiervoor op generlei wijze aansprakelijk voor.

7. VCT is niet aansprakelijk voor het onjuist gebruik van het motorvoertuig door Koper. Bij de aflevering zal VCT aan Koper een uitleg geven omtrent het gebruik van het motorvoertuig. Koper dient zich hieraan te houden.

8. VCT is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken waarvan VCT voor het sluiten van de overeenkomst niet van op de hoogte was.

9. VCT is nimmer aansprakelijk voor toekomstige wetswijzigingen – omtrent oldtimers – en onvoorziene omstandigheden.

10. VCT geeft geen enkele garantie voor de toelating van het voertuig en/of keuringseisen in andere landen dan Nederland. Koper is gehouden eventuele toelatings- en keuringseisen zelf te onderzoeken.

 

Artikel 10 - overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van VCT onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd.

2. In het bijzonder geldt als overmacht: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, werkstaking, bedrijfsbezetting, brand, vergaan van zaken onderweg, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping c.q. transport, transportbelemmering, invoerbelemmering, uitvoerbelemmering, in gebreke blijven van toeleveranciers van VCT, alsmede alle andere omstandigheden waardoor VCT in een normale uitoefening van haar bedrijf wordt belemmerd.

3. In geval van een overmachtssituatie heeft VCT het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de overmachtssituatie voortduurt, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat VCT tot schadevergoeding gehouden zal zijn.

4. In het geval van overschrijden van de leveringstermijn met meer dan een maand ten gevolge van de overmacht, heeft zowel Koper als VCT het recht om de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, schriftelijk te ontbinden zonder dat Koper of VCT tot enige schadevergoeding gehouden is.

 

Artikel 11 - opschorting, ontbinding

1. Indien Koper niet, niet tijdig, of niet naar behoren voldoet aan haar verplichtingen die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van Koper of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, is VCT gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. De vordering ter zake van het door VCT reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede uit opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, is alsdan tevens onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 12 – recht- en forumkeuze

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Limburg zittingsplaats Roermond, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.